Trang chủ / Quy định về tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 

Điều 156 Luật doanh nghiệp quy định Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Trong thời gian tạm dừng hoạt động doanh nghiệp không phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

 

Tạm ngừng hoạt động của công ty

 

Nội dung thông báo tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp gồm:

 

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


2. Ngành, nghề kinh doanh.


3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 (hai) năm.


4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.


5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.


Các giấy tờ doanh nghiệp phải chuẩn bị khi tiến hành thủ tục:


-  Bản Sao hoặc photo. 


-  Giấy phép ĐKKD.

 

Trên đây Đông Tây Online vừa chia sẻ quy định của luật doanh nghiệp về việc tạm ngưng hoạt động cho doanh nghiệp. Hy vọng chia sẻ này giúp ích cho bạn trong việc chuẩn bị các thủ tục thật tốt. 

Tin tức khác
Tin tức