Trang chủ / Thay đổi mức đóng thuế môn bài 2017

 

Kính gửi quý Doanh nghiệp,

Căn cứ nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ qui định về lệ phí môn bài.

Thực hiện công văn số 5050/TCT-CS ngày 01/11/2016 của Tổng cục thuế V/v triển khai lệ phí môn bài 2017 theo mức như sau:


1/ Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a/ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000đồng/năm

b/ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng: 2.000.000đồng/năm

c/ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000đồng/năm


Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức qui định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận kinh doanh, trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


Doanh nghiệp tham khảo đầy đủ Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về lệ phí môn bài.

 

Tin tức khác
Tin tức