Trang chủ / Văn bản pháp luật
Tra cứu văn bản
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
1 ND139-2016 04-10-2016 Mức đóng thuế môn bài năm 2017
2 883/TCT-CS 16-03-2015 Công văn số 883/TCT-CS ngày 16/3/2015 về chính sách thuế TNDN
3 881/TCT-CS 16-03-2015 Công văn số 881/TCT-CS ngày 16/3/2015 Về hóa đơn
4 880/TCT-CS 16-03-2015 Công văn số 880/TCT-CS ngày 16/03/2015 về chính sách thuế TNDN
5 98/2014/NĐ-CP 24-10-2014 Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ban hành ngày 24/10/2014 quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
6 200/2014/TT-BTC 22-12-2014 Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn về báo cáo tài chính
7 200/2014/TT-BTC 22-12-2014 Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp - phần 2
8 200/2014/TT-BTC 22-12-2014 Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp - phần 1
9 151/2014/TT-BTC 10-10-2014 Thông tư số 151/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
10 04/2014/NĐ-CP 17-01-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Tin tức